Nanjing City

Nanjing night

Nanjing night

Jiangdong Road(江东路)

Jiangdong Road
Jiangdong Road
Jiangdong Road

Qinhuai River(南京 秦淮河)

Qinhuai River
Qinhuai River
Qinhuai River

Nanjing Confucius Temple(夫子庙)

Nanjing Confucius  Temple

Sun Yat-sen Mausoleum(中山陵)

Sun Yat-sen Mausoleum

City Wall of Nanjing(南京城墙)

City Wall of Nanjing
City Wall of Nanjing

Nanjing Presidential Palace(总统府)

Nanjing Presidential Palace

Xuanwu Lake and Nanjing City(玄武湖)

Xuanwu Lake and Nanjing City

Xiaoling Mausoleum of Ming Dynasty(明孝陵)

Xiaoling Mausoleum of Ming Dynasty
Xiaoling Mausoleum of Ming Dynasty